Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Html Portlet Html Portlet

STT

Nội dung

Tài liệu

1

 

Kế hoạch số 01/KH-SXD ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng về Công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

 

Thông tin chi tiết

2

 

Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 18/6/2020 của Sở Xây dựng về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

 

Thông tin chi tiết

3

 

Kế hoạch số 4213/KH-SXD ngày 28/12/2018 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

 

Thông tin chi tiết

4

 

Kế hoạch số 4025/KH-SXD ngày 19/12/2017 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

 

Thông tin chi tiết

5

 

Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông tin chi tiết

6

 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông tin chi tiết

7

 

Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

 

Thông tin chi tiết
8

Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Thông tin chi tiết
9

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

Thông tin chi tiết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 839

Tổng số lượt xem: 2745156