Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

​​
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 ​

LÃNH ĐẠO SỞ​

 

Giám đốc Sở: Trần Văn Mẫn

Điện thoại: 0917.983.159
Email: tvman-sxd@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Hữu Hồng
Điện thoại: 0913.447.135
Email: nhhong-sxd@quangngai.gov.vn​

 

Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Đức On
Điện thoại: 0913.447.136
Email: ndon-sxd@quangngai.gov.vn​

 

Phó Giám đốc Sở: Phạm Việt Hà
Điện thoại: 0914.167.316
Email: pvha-sxd@quangngai.gov.vn​

 

Phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

 

1. Giám đốc Sở

a) Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo Quy chế làm việc của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thi hành nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương và người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; Chủ tài khoản của Sở Xây dựng; Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng; Trưởng Ban Biên tập Bản tin của Sở.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy của Sở; quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; công tác quy hoạch cán bộ; kế hoạch, tài chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quốc phòng, an ninh; công tác cải cách hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền của ngành; Kết luận thanh tra; chủ trương quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; thẩm định dự án hạ tầng kỹ thuật; tham gia góp ý chủ trương đầu tư các dự án bất động sản (khu dân cư, khu đô thị); công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ của Sở.

c) Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Sở.

d) Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định các Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đề án Phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030;

- Chủ tịch các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng xét, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc.

- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn khác theo chỉ định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

​2. Ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Giám đốc Sở

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình, kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng; quản lý nhà và thị trường bất động sản (trừ chủ trương đầu tư các dự án bất động sản); Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

b) Người thứ hai phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng.

c) Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo: Phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

d) Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng, Tổ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Tổ tư vấn tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi;

- Phó Chủ tịch các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở, Hội đồng sáng kiến Sở;

- Tham gia Tổ công tác liên ngành giải quyết vướng mắc nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn khác theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh chỉ định, Giám đốc Sở phân công;

đ) Một số công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

​3. Ông Nguyễn Đức On - Phó Giám đốc Sở

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Công tác quản lý hoạt động xây dựng (trừ công tác thẩm định các dự án hạ tầng kỹ thuật); Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.

c) Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng, Tổ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (BCĐ 138 tỉnh);

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn;

- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân;

- Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh;

- Phó Chủ tịch các Hội đồng kỷ luật; Hội đồng xét nâng bậc lương; Hội đồng xét, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn khác theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh chỉ định, Giám đốc Sở phân công;

d) Một số công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

4. Ông Phạm Việt Hà - Phó Giám đốc

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Công tác quy hoạch, kiến trúc (trừ chủ trương quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch); thẩm định đồ án quy hoạch; công tác cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng; công tác phát triển đô thị; tham gia góp ý đề xuất chủ trương dự án; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hoạt động của Trung tâm Quy hoạch, kiểm định chất lượng công trình Xây dựng Quảng Ngãi.

b) Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Trung tâm Quy hoạch, kiểm định chất lượng công trình Xây dựng Quảng Ngãi (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở); Trưởng Ban Quản lý các dự án quy hoạch của Sở.

c) Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng, Tổ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định các Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh;

- Thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các Dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh;

- Thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc;

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn khác theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh chỉ định, Giám đốc Sở phân công.

d) Một số công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

......o0o......

* Quyết định số 238/QĐ-SXD ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (Thông tin chi tiết tại đây)

* Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 01/3/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (Thông tin chi tiết tại đây)Về việc phân công nhiệm vụGiám đốc,các Phó Giám đốcSở Xây dựngtỉnh Quảng Ngãi

* Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 17/8/2021 của GĐ Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở ( Thông tin chi tiết tại đây )

* Quyết định số 22/QĐ-SXD ngày 03/3/2021 của GĐ Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (Thông tin chi tiết tại đây)

* Thông báo số 424/TB-SXD ngày 21/12/2020 của Sở Xây dựng về việc Phân công lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ( Thông tin chi tiết tại đây )

* Quyết định số 1549/QĐ-SXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi​ (Thông tin chi tiết tại đây)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 900

Tổng số lượt xem: 2745170